Над 73% от служителите у нас споделят, че са били дискриминирани в процеса по подбор или на работното място. За такива случаи признават и 47% от HR специалисти, като сред най-честите причини са възраст, пол и полова идентичност. Това показват резултатите от анонимно проучване, проведено от nPloy сред над 900 служители и 150 HR специалисти в България.

Целта на иновативната платформа за работа е да подпомогне отворената комуникация между работодатели и кандидати по критично важни въпроси като многообразието, равенството и приобщаването в процеса по подбор и на работното място. 

Инициативи за многообразие

Над половината (53%) от анкетираните служители и 31% от HR специалистите признават за абсолютна липса на инициативи за многообразие, равенство и приобщаване в компаниите им. Притеснителен е и фактът, че 70% от компаниите не отделят никакъв бюджет за подобни програми. Добрата новина е, че все пак 50% от специалистите по човешки ресурси и 76% от служителите подкрепят нуждата от повече инвестиции в инициативи, насърчаващи многообразието и равенството.

Безпристрастен ли е подборът?

Докато повечето специалисти по човешки ресурси твърдят, че в техните компании подборът на кадри е безпристрастен, показателен е фактът, че цели 47% от анкетираните HR професионалисти признават, че са имали случай на дискриминация на служител. Възрастта (24%), полът (14%) и сексуалната ориентация (13%) са най-често цитираните причини.

Дискриминация според служителите

Над 73% от участвалите в проучването служители разкриват, че са се чувствали дискриминирани при кандидатстване за работа или на работното място. Важно е да отбележим, че възрастта е най-широкоразпространената причина за дискриминация (46%), което се потвърждава и от последните данни на Евробарометър за Европейския съюз. В проучването на nPloy полът и половата идентичност са следващия по популярност фактор с 33%, следван от семейния статус с 19%.

Дискриминирани ли са жените и майките на работа?

Почти половината (49%) от HR специалистите споделят, че компаниите им нямат установени практики за борба с дискриминацията на жените по време на бременност или майчинство. Освен това, около 31% от анкетираните служители са били свидетели на ситуация, в която тяхна колежка е била дискриминирана въз основа на тези фактори. Тревожно е, че 85% от тези инциденти остават недокладвани. За финал, 44% от жените, преминали през бременност, съобщават, че са се били обект на този тип дискриминация.

Разлика в заплащането между половете

Над 50% от служителите и над 40% от HR специалистите признават, че са се сблъсквали със ситуации, при които колеги от различен пол, но с еквивалентен опит и компетенции са получавали различни възнаграждения за една и съща позиция. Допълнително потвърждение идва и от това, че 53% от анкетираните жени споделят случаи, когато колеги мъже са получавали по-високо заплащане за подобна позиция и квалификация. 

Тормоз на работното място

Приблизително 59% от служителите и 30% от специалистите по човешки ресурси са били свидетели на неуместни или сексуални намеци, насочени към колега, като в 44% от случаите са били отправени към жена. Отново според анкетираните повечето от тези случаи остават недокладвани.

Достъп за хора с увреждания

Около 51% от HR специалистите и 60% от служителите казват, че в компаниите им не работят служители с физически или интелектуални затруднения. Според отговорите им в проучването, над 16% от анкетираните признават, че компаниите им с над 50 служители не спазват законовата квота според българското законодателство.

Близо 50% от HR специалистите смятат, че работната им среда е напълно достъпна за хора с физически и/или интелектуални затруднения или се работи в тази насока. Анкетираните служители обаче рисуват малко по-различна картина. Според повече от половина от тях (55%) средата не е достъпна за хора с увреждания.

Въпреки някои обезпокоителни резултати, в nPloy вярваме, че отвореният диалог по темите, свързани с многообразието и формите на дискриминация, ще помогне за изграждане на една по-справедлива работна среда и обективен процес на подбор. Както чрез процеса на анонимен подбор в платформата, така и с комуникационните си кампании, оставаме непоколебими в нашата мисия да допринесем за положителната промяна на пазара на труда, така че той да стане по-достъпен и справедлив за всички участници в него.