1. Организатор

Играта се организира от „Ню Хайърс“ АД с адрес на регистрация гр. София, ул. Юнак 11-13, офис сграда LANDMARK.

2. Период на провеждане на играта

2.1 Играта стартира на 21.11.2022 г. и завършва на 11.11.2022 г. в 23:59 часа.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:
3.1.Организатор“ е „Ню Хайърс” АД, ЕИК: 206725192;
3.2.Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу,и което се е включило в Играта съгласно изискванията на т. 6 по-долу.

4. Право на участие

4.1. В играта имат право да участва всяко лице, навършило 18 (осемнадесет) години, към датата на стартирането й.
4.2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила.
4.3. Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

5. Награди

5.1. Един ваучер от верига магазини Технополис на стойност 250 лв.
5.2. Пет комплекта Слушалки HAMA + Аудио колонка Canyon, по един за всеки от петимата печеливши Участници.
5.3. Наградите са лични и не се допуска тяхната замяна с други награди или парична равностойност.
5.4. Наградата се доставя единствено на територията на Република България.

6. Механизъм за участие в играта

За да участва в Играта, Участникът трябва да:
6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден профил в платформата Instagram;
6.2. в срока на Играта да имат публичен профил в Instagram;
6.3. в срока на Играта да са последвали профила на nPloy в Instagram - https://www.instagram.com/nploy_app/
6.4. в срока на Играта да публикуват стори на нещо, което според тях трябва да остане в миналото и да отбележат nPloy (@nployapp). Препоръчително е да добавят и #арестига. Сторито може да е както снимка, така и видео. 
6.5. След приключване на периода на Играта, на случаен принцип ще се изберат общо 5 (петима) печеливши Участници.
6.6. Печелившите Участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип и обявени на страницата на nPloy -  https://www.instagram.com/nploy_app/ - на  13.11.2022 г. , както и ще получат лично съобщение от същата страница.
6.7. Печелившият следва да изпрати на Организатора трите си имена, адрес за доставка и телефон, като лично съобщение в Instagram страницата на @nployapp в срок oт 5 (пет) работни дни от обявяването на Печелившия.
6.8. Наградите ще бъдат доставени от Организатора напълно безплатно с куриер до всеки печеливш Участник в срок от 15 работни дни след получаване на уведомителното съобщение в Instagram, в което печелившият Участник посочва изричен адрес за доставка, имена и телефон за връзка.
6.9. При доставката на наградата, спечелилият участник трябва да представи на куриера лична карта, с която удостоверява самоличността си. Личната карта се връща веднага.

ВАЖНО: Печеливши Участници, непотърсили наградите си (включително Участници, неизпратили адрес за доставка и телефон за обратна връзка) в 5-дневен срок от спечелването им, автоматично губят правото на тяхното получаване.

7. Ограничения

7.1. Всяко физическо лице може да участва в Играта само с един свой профил в платформата Instagram.
7.2. Всеки печеливш Участник може да спечели само една награда.
7.3. Организаторът не носи отговорност за забавяне на доставката на награди, причинено не по негова вина или в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на техническа неизправност.

8. Обща информация за наградите и печелившите Участници

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.

9. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява със следното:
9.1. Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;
9.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;

10. Лични данни

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:
10.1. Че доброволно, за целите на участието си в Играта, е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: Instagram профил, име и фамилия, електронна поща и други данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;
10.2. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни  и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;
10.3. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта и доставката на спечелените награди.
10.4. Участникът се съгласява, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта и доставка на спечелените награди.
10.5. Че е запознат с Политиката на поверителност и защита на личните данни на Организатора, намираща се на https://nploy.net/privacy
10.6.Че е запознат с факта, че може да оттегли дадените по-горе съгласия по всяко време. За целта, Участникът следва да заяви оттеглянето на съгласието си на адрес marketing@nploy.net

11. Гаранции на Организатора

Организаторът гарантира сигурността на личните данни на Участниците - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица извън даденото по-горе съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган. Организаторът ще обработва личните данни на Участниците единствено за целите на провеждане и администриране на играта и доставяне на спечелените награди и само за срока, който е необходим за това.

Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни на Участниците.

12. Нарушения

12.1. В случай на установяване, че едно и също лице участва в Играта чрез повече от един свой Instagram профил или с повече от един свой пост, в който отбелязва @nployapp и #арестига, Организаторът има правото да дисквалифицира лицето от участие в Играта.
12.3. В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че и/или има основателно подозрение за неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран Участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.

13. Отговорност

13.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.
13.2. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес: https://www.nploy.net/oficialni-pravila-za-uchastie-v-igrata-arestiga-challenge
13.3. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес: Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.
13.6. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участника (електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност да уведоми печелившия Участник за спечелената награда.

14. Правни аспекти

14.1. Приложимо право и подсъдност
Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.
14.2. Правна квалификация:
Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.
14.3. Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

15. Прекратяване на участието в Играта

15.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да премахне следването на профила на Организатора на страницата https://www.instagram.com/nploy_app/
По този начин той се отказва от участие и занапред.
15.2. Ако Участникът желае да упражни правата си, свързани с обработването на лични данни, а именно - право на ограничаване на обработката на личните данни, правото да направи възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, право на достъп, премахване и коригиране на лични данни, той/тя следва да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните на Организатора на „#АРЕСТИГА challenge“.
15.3. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организатора.